Team

Team Member

Freshman

Shota Kawakami, Yu-chin Chen, Shogo Hiratsuka, Sho Aradachi, Daisuke Tamatsuki, Hayato Yuuki

Sophomore

Takuto Takahashi, Ryoma Toyosato, Yohei Kon

Junior

Eiki Ishihara, Shunsuke Imai, Hayato Otaka, Yuto Otaki, Kenta Suzuki, Taiki Watanabe, Yoriko Hashida

Senior

Koichiro Katayama, Ryo Kageyama, Takahiro Tomaru, Takuto Hosoya, Thanapop Rodjana

Supervisor

Satoru Yoshizawa, Koichi Kurashima, Masaru Tsuzawa, Tomoyuki Hirano, Kazuki Hirahara, Ban Okabayashi, Daisuke Kandatsu, Shinnosuke Tsutsui, Yoshiaki Tanaka, Keitel Cervantes-Salguero, Akira Saito

Mentor

Satoshi Murata, Shin-ichiro M.Nomura, Ibuki Kawamata, Fumi Takabatake

Our Sponsors

つくばオリゴサービス株式会社 サカタ理化学株式会社
生体分子計測研究所 進学術領域 「分子ロボティクス」